Vyberte stránku

VOP

Úvod | VOP

Všeobecné obchodní podmínky pro objednatele ubytování v apartmánech Sunny Lipno

Apartmány Lipno (provozovatel: Jitka Pokorná) tímto vydává ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tyto všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky), které upravují vzájemný smluvní vztah mezi Jitkou Pokornou (dále jen provozovatel) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Apartmánech Sunny Lipno jako objednatel objednává (dále jen klient).

Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se ubytovacích služeb poskytovaných v Apartmánech Sunny Lipno.

I.
Objednávka pobytu

Objednat pobyt v Apartmánech Sunny Lipno lze pouze písemnou formou. Klient si objednává pobyt písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává provozovateli poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: – jméno a příjmení klienta
– kontaktní údaje klienta (telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého bydliště)
– v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ
– termín pobytu
– počet ubytovávaných osob v rozlišení dospělé osoby x děti (u dětí věk).

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije provozovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci provozovatelem vzniká mezi klientem a provozovatelem smluvní vztah. Provozovatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit provozovateli smluvenou cenu.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Klient má právo na řádné poskytnutí jím objednaných služeb. Klient má právo před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. IV těchto podmínek.

Klient je povinen úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci.

Klient je povinen zaplatit provozovateli v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky.

Klient je povinen respektovat ubytovací řád provozovatele.

Klient je povinen zacházet s majetkem provozovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je klient povinen neprodleně hlásit provozovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v apartmánu a ve společných prostorách. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení. Provozovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

Klient odpovídá provozovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta jsou přítomni v apartmánu.

Klient je povinen předat apartmán provozovateli ve stavu v jakém jej převzal.

Klient je povinen uvolnit apartmán v den odjezdu ve stanovený čas. V případě, že klient neuvolní apartmán ve stanoveném čase, je provozovatel oprávněn klientovi účtovat další pobytový den.

Právo na ubytování zaniká v případě, že klient poruší tyto všeobecné obchodní podmínky nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití anebo v případě, jestliže provozovateli neuhradí cenu ubytování. V takovém případě může provozovatel ukončit ubytovací služby bez nároků klienta na vrácení zbývající částky za ubytování.

Při nástupu pobytu je klient povinen se prokázat občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Provozovatel je povinen poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce je provozovatel povinen zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

Provozovatel je povinen v případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. V případě, že vznikne nárok provozovatele na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

III.
Cena

Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny v ceníku uveřejněném na www.sunnylipno.cz.

Klientovi bude po vytvoření rezervace zaslán zálohový list, podklady k platbě nebo zálohová faktura na pobyt v Apartmánech Sunny Lipno, ve výši dle konkrétních podmínek objednávky. Klient je povinen zálohovou platbu uhradit dle pokynů. Nebude-li zálohová platba klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po klientovi odpovídající storno poplatky.

Doplatek za pobyt bude klientem zaplacen před nástupem pobytu. Doplatek může klient uhradit před nástupem pobytu v hotovosti provozovatelem určené osobě, není-li provozovatelem dohodnuto jinak. Cenu pobytu může klient před nástupem pobytu zaplatit bankovním převodem na účet provozovatele. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu.

V ceně pobytu není zahrnut rekreační poplatek, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného obecního úřadu. O výši poplatku je klient předem písemně informován při potvrzení rezervace pobytu.

IV.
Stornovací podmínky

Storno podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi klientem a provozovatelem. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace pobytu ze strany klienta.

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního
požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno provozovateli.

Storno poplatky činí:
• 30 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy více jak 45 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
• 70 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy od 45–21 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
• 100% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 21 dní před smluveným datem zahájení pobytu.

V.
Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.12.2020.

Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi provozovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.

instagram facebook